מעמד טופסי החברות בארגון עובדים

אי צירוף טופסי הצטרפות להודעת היציגות של ארגון העובדים אינה פוסלת את הודעת היציגות. בנוסף, לא כל פגם שטופס ההצטרפות לוקה בו יהיה בו כדי לפסול את הכשרות טופס ההצטרפות. יש לערוך בחירה בין ליקויים פורמליים שנפלו בטפסים כמו שגיאה במספר ת.ז. בין ליקויים מהותיים. ככל שקיים לארגון העובדים חשש ממשי כי מסירת רשימת המצטרפים לארגון העובדים תסכל את מהלך ההתארגנות או ככל שהעובדים חוששים ממסירת שמותיהם למעסיק בטרם הוכרעה שאלת היציגות , רשאי ארגון העובדים שלא למסור את הטפסים למעסיק  ולבקש כי הבדיקה תיעשה על ידי גורם ניטראלי (בית הדין הארצי לעבודה, 2014).