תכליתם והאפשרות לעגן הסדרים בעניין זה בהסכם קיבוצי

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי המטרות העסקים העומדות ביסוד שיטת המכרז לשם קבלת עובדים הן: א. להבטיח כי הטובים והמוכשרים שבין המועמדים יתקבלו לעבודה. ב. שמירה על שוויון ההזדמנויות. ג. להבטיח קבלת עובדים ללא שרירות ותוך ניתוק הליך הבחירה משיקולים בלתי ענייניים ומהקשרים פוליטיים. בענייננו, אין חולק כי ההסכם הקיבוצי בא לשנות את המצב ולמנוע מצב בו נבחרים עובדים לפי קשרים ולא לפי כישורים, ובה בעת גם חולק שאין איסור על בני משפחה להגיש מועמדותם למכרז האמור. ההסכם בא לתת מענה למתח הקיים בין הצורך למנות את העובדים המתאימים ביותר לתפקיד, תוך מניעת העדפתם של קרובי משפחה שאפשר להתאים אותם לתפקיד בשל היותם קרובי משפחה, ומאידך, מניעת אי קבלתם לעבודה של קרובי משפחה המתאימים לתפקיד, רק בשל היותם בני משפחה  (בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, 2007).